Hungary, 3529 Miskolc Fényi Gyula tér 2-12

Küldetésünk

KÜLDETÉSÜNK A MÁSOKÉRT ÉLŐ EMBER NEVELÉSE 

A Jezsuita Gimnáziumban az Evangéliumra építve és Loyolai Szent Ignác lelki hagyatékából merítve készítjük fel a ránk bízott fiatalokat a felnőtt életre azáltal, hogy

 • JÉZUSHOZ VEZETJÜK őket, hogy megismerjék, szeressék és kövessék őt.
 • KIHÍVÁS ELÉ ÁLLÍTJUK őket, hogy kiváló tanulmányi eredményt érjenek el, és felébredjen bennük az egész-életen át tartó tanulás vágya;
 • MELLETTÜK ÁLLUNK és bátorítjuk őket, hogy nyitottá váljanak a növekedésre, és így szellemileg felkészült, hívő emberekké váljanak, akik elkötelezettek a béke az igazságosság és a szeretet szolgálatára a helyi közösség, a nemzet és az emberiség nagy családja érdekében egyaránt.
 

KÜLDETÉSÜNK VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉSE: A CÍMER ÉS A LOGO

A LOGÓ

A logó az intézmény/közösség egyediségét, üzenetét, professzionalizmusát, és hosszú távú elkötelezettségét közvetíti; első pillantásra erős első benyomást kelt, könnyen felismerhető, és erősíti a brand/intézmény/közösség iránti hűséget. 

A logó maga a JEZSU szó, és egy kereszt kombinációja. 

 A szó az iskola rövid neve, fehér betűkkel, játékosan elhelyezkedő vörös árnyékoláson. 

A vörös szín az úgynevezett “jezsuita bordó”, ugyanaz a szín, amelyet a Jézus Társasága használ. 

A szókezdő “J” betűn található fehér korong felidézi a kisbetűs írást, mely emlékeztet az iskola régi ihs logójára, a “nagy” jezsuitákhoz tartozására.

A kisbetűs írás, az árnyékolás és a J-n lévő pont gyermeki játékossága utal a közösség legfiatalabb tagjaira, a diákjainkra.

A szón egy kereszt húzódik végig, mely keresztény identitásunkat fejezi ki. A kereszt ferdén fekvő helyzete Krisztus kereszt hordozására utal, melyben a jezsuiták Jézus társainak tekintik magukat. 

A kereszt középpontja egy korong, mely az “u” betűben helyezkedik el. A korong alak az Oltáriszentség, a feltámadt Jézus Krisztus  jelképe, (ez  a címerben kidolgozottabban jelenik meg: ihs monogram és a 3 szög), mivel az  “u” betű egyben az  intézmény címer alakú jelvényének leegyszerűsített formája.

______________________________________

A CÍMER 

 

 • A CÍMER ELEMEI ÉS ALAKJA

Míg a JEZSU logó egyetlen vizuális kijelentés, a címer komplex szimbólum rendszerével  megjeleníti a JEZSU intézményi és közösségi identitását, fizikai, szellemi, lelki tartalmát, és küldetés nyilatkozatát. Ahogy logó egyetlen pillanat alatt felismerhető, ugyanígy a címer is, ám sokkal kidolgozottabb részletesebb formában, és szimbolikája is sokkal összetettebb. A rajta lévő elemek egyike sem pusztán dekoráció, valamennyi elem sokrétű jelentést hordoz.

 

A címer alakja: a középkori címerpajzs alak felidézi a férfias princípiumot, mely a fenntartó Jézus Társaságára, mint férfi szerzetes rendre utal, és egyben az alapító Loyolai Szent Ignácra emlékeztet, aki maga is lovag volt. A pajzs és a rajta látható vörös színű kereszt a lovagi erényeket, a tiszta küzdelmet és a keresztény értékek védelmezését jelképezi. A címeren összesen 8 kereszt található.

A címer elemei: A címer elemei, alakzatai és szimbólumai összesen 8 mezőben helyezkednek el. Mind a színeknek, mind az elemeknek szimbolikus jelentősége van. Csak olyan szimbólumok szerepelnek rajta, melyekből, ha bármit elhagynánk, akkor már nem ugyanez a JEZSU lenne.  

 1. Címer fő: A név
 2. Szív: A középpont
 3. Harántkereszt
 4. Legfelső osztat: A Tevékenység
 5. Szemből nézve bal oldali osztat: A Cél
 6. Bal oldali mező: A Módszer
 7. Alsó mező: A Hely
 8. Alsó keret: A Jézus Társasága jelmondata
 • CÍMER FŐ:  A NÉV

Az iskola új, hivatalos elnevezése: “Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda”. Mégsem kell kétségbe esnünk, mindennapi használatra van hivatalos, könnyen értelmezhető rövid nevünk is, amit régóta, nagy szeretettel becenévként használunk: ‘JEZSU’, csupa nagybetűvel.

Bónusz, hogy idegen ajkúak Jézusra vagy a fenntartóra, a Jézus Társaságára asszpociálnak.

A pajzs jobb és bal sarkában elhelyezkedő csillagok névadónk, Fényi Gyula SJ csillagász tiszteletére és emlékezetére kerültek oda.

 

A CÍMER SZÍVE: JÉZUS KRISZTUS

A Szív jeleníti meg mindazt, ami élteti az intézményt/közösséget. A mi esetünkben ez az éltető erő maga Jézus Krisztus. 

 A vörös korong Krisztust jelképezi az Oltáriszentségben.

A korongon helyezkedik el a kisbetűs ihs logó,  mely Jézus Krisztus a Megváltó  (Jesus Hominum  Salvator) latin rövidítéséből, a h betű szárából magasodó keresztből és alatta a három vas szögből áll, amellyel Krisztust megfeszítették. A három vasszög arra is utal, hogy a Megváltó feltámadt. Ezt az elemet  régi logóból tartottuk meg. A kisbetű megkülönbözteti a JEZSU logót a “nagy” jezsuiták, vagyis a Jézus Társasága  logójától, amelyben az IHS nagybetűvel szerepel.

 

KERESZT

A korongból sugár irányban kifelé szélesedő szárú, vörös színű sugarak alkotta kereszt Krisztus Keresztjének, az evangelizációnak és az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztusból kiáradó irgalmas szeretetnek a jelképe.

 

FELSŐ MEZŐ: A TEVÉKENYSÉG

A könyv a tanulás és tanítás szimbóluma, az Alfa és Omega görög betűk az egyetemes tudás, a tudományok és a Mindenható, Mindentudó, Örök Isten ismeretét jelképezik. 

A könyv jobb oldali lapján ferdén elhelyezett könyvjelző a misekönyvet idézi fel.

A fáklya lobogó lángja a tudás tovább adását, az előre haladást, a mozgást jeleníti meg. 

A fáklyavivő sport csuklóvédőt visel, mely a sport és az egészséges életmód jelentős szerepére utal. A csukóvédőn a JEZSU logó látható.

 

JOBB OLDALI MEZŐ: A CÉL

A JEZSU létezésének és tevékenységének célja a másokért élő emberek nevelése, akik elkötelezettek a béke, az igazságosság és a szeretet szolgálatára a közösség érdekében.

Az összekapaszkodás szimbolikája: A közösséget és a szolgálatot jelképezi a négy összefogódzkodó, egymást és másokat is megtartani képes kéz: három felnőtt és egy tizenéves jobb keze. 

A kezek szimbolikája: A négy kéz megjeleníti a diákok, tanárok, szülők együttműködését, illetve utal a JEZSU közösségének különböző élet állapotú és életkorú tagjaira beleértve a szerzeteseket,  munkatársakat és  öregdiákokat. 

A fesztivál karkötős, fiatal kéz jeleníti meg mindenkori diákjainkat, a gyerekeket és tizenéveseket.  

A férfi és női kéz utal világi munkatársainkra, tanárainkra,  öregdiákjainkra, a szülőkre, felnőtt barátainkra, támogatóinkra, partnereinkre és jótevőinkre. 

A rózsafüzért viselő kéz jelzi a jezsuitákat és más, együttműködő szerzeteseket. A rózsafüzér a keleti kereszténységben használatos csotki, mely utal az iskolában és a régióban jelentős létszámban jelen lévő görögkatolikus közösségre illetve az ökumenére, mely kiterjed protestáns testvérekre is. 

 

BAL OLDALI MEZŐ: A MÓDSZER

Az ignáci pedagógia alapelve a teljes ember nevelése és a személyes törődés (cura personalis)

A bal oldali mezőben két, tenyérrel felfelé tartott, kéz egy stilizált szív alatt, illetve annak két oldalán helyezkedik el.

A szív jelentése: A szív a teljes emberi személy jelképe A szív az érzelmek, a bölcsesség, a hit, az emberi személy középpontja, ahová befogadjuk Istent. A szívben történik a megfontolás, a megkülönböztetés, mely aztán segít a döntéshozatalban, cselekedetre indít és mozgat, hogy életre váltsuk a megszerzett tudásunkat.

A két kéz: A kéz végzi el a feladatot, cselekszik, óvja, szeretettel és gondoskodással kíséri a rábízott személyeket és változást idéz elő a világban. 

A két kéz védelmező, támogató módon engedi, hogy a személy szabadságát megélve fejlődjön és kiteljesedjen és szárnyaljon.

 

ALSÓ MEZŐ: A HELY

A helyet a JEZSU épületeinek ikonikus elemeiből összeállított kép jelzi:

Az épületek elrendezése szimbolikus jelentésű, tehát földrajzilag és méretében nem pontos, illetve nem szerepel valamennyi létesítmény, csak az Isteni Ige temploma, a templomtorony, a Szent József épület, a Xavéri Szent Ferenc kollégium csillagvizsgálója, és a Szent György Csarnok. 

A szimbolikus táj közepén a templomtorony magasodik, jelezvén hogy a JEZSU templom köré épült. Nemcsak a fizikai épületek épültek a templom körül, hanem, szellemiségünk, lelkiségünk, közösségi életünk tevékenységünk, központja a templom, a szentmise és az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus.  

 

ALSÓ KERET: JELMONDAT

A címert alulról, bal-és jobb oldalt körbe futva a Jézus Társasága latin jelmondata keretezi:  “AD MAIOREM DEI GLORIAM. A mondat jelentése: Mindent Isten nagyobb dicsőségére.

Ezt a jelmondatot magától Szent Ignáctól kaptuk, aki nagylelkűen arra törekedett, hogy mindenét, teljes önmagát Isten megismerésének, szolgálatának és szeretetének szentelje, de alázatosan csak annyit remélt, hogy tetteivel és életével talán Istennek egy kicsivel nagyobb dicsőségére válhat. 

*A címer és a logó művészi kivitelezéséért köszönet Szabó Ferenc grafikus tervező úrnak (Efergerer Graphic Design)
**A koncepciós leírásokat készítette: Szelenge Judit

A CÍMERPAJZS (JELVÉNY) HERALDIKAI LEÍRÁSA

A heraldikai leírás* célja, hogy a címer grafikai elemeit és színeit a leírás alapján pontosan reprodukálni lehessen.

Ívelt oldalú, vörös [CYMK:19/98/83/10] szegélyű,  háromszögpajzs-alakú badge (jelvény) mezejének közepén kettős fehér (ezüst) pálcával keretelt kör alakú, vörös [CYMK:19/98/83/10] színű szívmezőben fehér (ezüst) kisbetűs “ihs” monogram három, hegyükkel érintkező fehér (ezüst) szög fölött; 

A szívmezőből 45, 135, 225 és 315 foknál  fehér (ezüst) pálcával keretelt, ugyancsak vörös [CYMK:19/98/83/10] színű, szélesedő sugarak indulnak ki; 

A mező így kialakított négy külső osztatában fehér (ezüst) alapon fekete színnel:

 1. [Legfelső osztat]; nyitott könyv, bal felső sarokban A (ALPHA), jobb alsó sarokban Ω (OMEGA görög betűk, jobbra ferdén elhelyezett szalag könyvjelző. Előtte lángoló fáklyát tartó jobb kéz. A fáklya lángja bal felé lobog. A kéz csuklóján sport csuklóvédő JEZSU logóval.
 2. [Szemből nézve bal oldali osztat]; bal és jobb kéz a tenyérrel a néző felé, csuklótól, felfelé kitárva, fölötte stilizált szív
 3. [Szemből nézve jobb oldali osztat]; négy jobb kéz egymás csuklójára körben ráfogva.
 4. [Alsó osztat]; bal oldalon az Isteni Ige templom (Avas-Déli Római Katolikus Jezsuita Plébánia) szentélye a kereszt alakú ablakkal, középen a templomtorony a kereszttel, mellette a Csillagvizsgáló kupolája, mellette a Szent József épület homlokzata, előtérben a Szent György Szabadidő-és Sportcsarnok homlokzata a kereszttel osztott, kerek ablakkal, előtte növényzet. Az épületek mögött két domb.

Körirat: ezüst alapon feketével, a bal és jobb  felső sarokban egy-egy 8 (4  hosszú és négy rövid) ágú csillaggal:  “JEZSU”, körben bal és jobb oldalon, a szavak között ponttal: “AD MAIOREM DEI GLORIAM”. 

Színek:

 • VÖRÖS “Jezsuita bordó” CYMK:19/98/83/10]
 • FEHÉR/ EZÜST
 • FEKETE

***A heraldikai leírásban nyújtott szakmai tanácsokért köszönet Dr. Körmendi Tamás PhD., Tanszékvezető Úrnak,  (ELTE BTK Történeti Segédtudományok Tanszék)

 • Találatok: 1220