Hungary, 3529 Miskolc Fényi Gyula tér 2-12

Kik vagyunk?

A jezsuita rendet csak távolabbról ismerők is sokszor tudják, hogy a jezsuiták nemcsak hagyományos lelkipásztorkodással, a különböző tudományok művelésével, oktatással és neveléssel, hanem különösen a hit személyes megélésének, a lelki életnek, más szóval a lelkiségnek (spiritualitásnak) az előmozdításával foglalkoznak.

A jezsuita lelkiség a rendalapító, Loyolai Szent Ignác (1491-1556) lelki tapasztalataira épít. Bármilyen területen is dolgozzanak a jezsuiták a világon, munkájuk mindig ebből indul ki, és legfőbb feladatuknak tekintik, hogy segítsék az embereket személyes istenkapcsolatuk elmélyítésében. A Jezsuita Gimnázium lelkészsége is ebbe a küldetésbe illeszkedik a speciális iskolai és kollégiumi környezetben, a középiskolások életkori sajátosságaihoz igazodva. A lelkészség logója a 6. században készült ún. “barátságikon”, melyen Krisztus barátjaként öleli át mellette álló tanítványát.

Az iskolalelkészség kezdetei P. Ádám János SJ, a Jezsuita Gimnázium első iskolalelkésze (2002-2010) nevéhez fűződnek. Ádám atya életének utolsó szolgálataként, mondhatni karizmatikus módon határozta meg a gimnázium alapvető lelki, nevelési kultúráját. Öröksége nemcsak a mai napig élő lelkiségi programokban, a tanároknak átadott nevelői mentalitásban, hanem hivatásgondozói tevékenységében is fellelhető. 

Az iskolalelkészség egy olyan teamből áll, melyet a jezsuita iskolalelkész mellett további, képzésben lévő jezsuitá(k), más szerzetesrendek tagjai (Szent Ferenc Kisnővérei), illetve a jezsuita hagyományoknak megfelelően világiak alkotnak. 2011 óta az iskolalelkészséget az intézmény vezetésével az ún. ethosz igazgatóhelyettes köti össze, aki a szentignáci lelkiség előmozdításáért felelős az oktatásban és nevelésben. 

Az iskolalelkészség az Ignáci Pedagógiai Műhellyel (IPM) együttműködve folyamatosan igyekszik az eredményeit más iskolákkal is megosztani (lásd: Elek László SJ, Ugye lángolt a szívünk!?  Jezsuita Kiadó, 2020; Elek László SJ, Gyakorlati alapelvek kamasz-lelkigyakorlatokhoz IN Embertárs 218/3. 211-221), kapcsolatban áll a jezsuita iskolalelkészségek európai hálózatával, a lelkész pedig szerepet játszik az iskolai gyermek- és ifjúságvédelemben, valamint a jezsuita rend hivatásgondozásában is (lásd: Montserrat jezsuita vlog).

  • Találatok: 160