Hungary, 3529 Miskolc Fényi Gyula tér 2-12

Küldetésünk

Loyolai Szent Ignác lelkisége alapján

A Jezsuita Gimnázium nevelési programját alapításától (1994) kezdve a szentignáci lelkiség határozza meg, ami célul tűzi ki a teljes ember nevelését. E pedagógia nem pusztán egy összetevőnek, hanem egyenesen az alapjának tekinti az Istennel való kapcsolatot, vagyis a lelki élet kérdését. Éppen ezért a Jezsuita Gimnáziumban elsők között szerepel a lelki életre nevelés

Noha az iskola lelki nevelési programjának megtervezése és működtetése a lelkészségi team feladata, mindez a tanárok, különösen az osztályfőnökök, a kollégiumi nevelők, az igazgatóhelyettesek, illetve a szülők együttműködése és támogatása nélkül nem valósulhat  meg.

Négy pillérre épülve

Az iskolai lelki élet központja: a szentmise

A Jezsu folyamatosan csiszolódó lelki nevelési programja négy pillérre épül, melyek közt sajátos belső összefüggés van. Az iskolai lelki életnek - ahogy magának a keresztény életnek - központja a szentmise. Meghatározott beosztás szerint ünnepeljük a szentmisét vasárnaponként, az adventi hajnali (rorate) misék időszakában, nagyobb iskolai és egyházi ünnepeinken, valamint heti rendszerességgel a kollégium közösségében. A szentmisék szolgálatai közt kiemelt szerepe van a zenei szolgálatnak, melyet az iskola kórusai, illetve a kollégiumi zenekar lát el.

Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű…”: lelki élet a hétköznapokban

Nincs lelki élet a hétköznapok apró, az elköteleződést (hűséget) előmozdító megnyilvánulásai nélkül. Közösen kezdjük a hetet: a hét első órája (H1) lelkiségi és közösségi alkalom. A keresztény élet és az ignáci hagyomány gazdag tradíciója alapján a  tanítás kezdetekor rövid reggeli imát, a déli órához közelítve ún. exámen imádságot, kollégistáink számára pedig esti imát tartunk. Ezek az imaalkalmak kitüntetett lehetőségek az elcsendesedésre és az elmélyülésre.

A hétköznapi lelki élet fontos összetevője hitünk tartalmainak intellektuális feldolgozása és megértése (katekézis), melynek elsődleges helye az órarendbe épített hittanóra, ami felekezetek szerint, római és görög katolikus, illetve református hittancsoportokban zajlik. A hitoktatásért a hittan munkacsoport és annak vezetője a felelős, akit az igazgató nevez ki. 

Az iskolalelkészség és a hittan munkacsoport különösen a szentségi előkészítők során - 5. osztályban elsőáldozás, 11. osztályban választható bérmálás -, illetve bűnbánati időszakokban az iskolai gyóntatási alkalmak megszervezésében működik együtt.

A hétköznapokhoz tartozik a személyes jelenlét, a megszólíthatóság lehetősége. Nemcsak a  diákok, hanem az iskola munkatársai és a szülők számára is elérhetők a lelkészségen szolgáló jezsuiták személyes beszélgetésre (bővebben itt). Lehetőségeikhez mérten az iskolai zarándoklatok (Csíksomlyó, Róma) lelki kísérői is.

Parázs csoport: “ami nélkül nem lenne a Jezsu, Jezsu…” 

A Parázs olyan (ökumenikus) lelkiségi csoport, mely 9. évfolyamtól kezdve nyitott és önkéntes, “ami nélkül nem lenne Jezsu, a Jezsu” - ahogy egy diákunk fogalmazott. A Parázs rövidebb és hosszabb találkozók, megosztások, közös imádságok által a hitet megélő diákjainkat kívánja megerősíteni abban, hogy kortársaik között is vállalják a meggyőződésüket. A hitéletben kevésbé elkötelezett diákjainkat, pedig megívja, hogy merítve kortársaik példájából, rálépjenek a közösségben megélt hit és lelki élet útjára.

A Parázs csoport tagjai kortárs segítőként az iskola lelki életének különböző programjaiban vállalnak szolgálatot: a reggeli imákban, kiscsoportok vezetésében a lelkigyakorlatokon, illetve a külsős iskolák számára tartott ún. missziós lelki napokon. E szolgálatok nemcsak lelki élményt jelentenek, hanem lehetővé teszik Parazsas diákjaink vezetői képességeinek fejlesztését is.

A szentignáci lelkiség legfőbb kincse: a lelkinapok és lelkigyakorlatok kultúrája

Az iskolai lelkiségi programok keresztény életünk két központi misztériumához, Urunk születésének (karácsony), valamint Urunk szenvedésének és feltámadásának (húsvét) az ünnepéhez kapcsolódnak. Ezen kívül a tanév végén, egy külön erre a célra kijelölt nap keretében, komolyabb vagy játékosabb formában megemlékezünk a Jézus Társasága alapítójáról, Loyolai Szent Ignácról. Lelkinapokat nemcsak a diákok, hanem a tanárok és szülők részére is tartunk.

Lelkigyakorlatokat a 9-12.-es diákjainknak a hétköznapi iskolai környezettől távoli, csendes helyen tartunk. Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatos könyve szerint (mely a jezsuita lelkiség legértékesebb forrása): „Lelkigyakorlaton értjük a lelkiismeret-vizsgálás, elmélkedés, szemlélődés, szóbeli és elmélkedő ima és egyéb lelki tevékenység minden módját…” Ugyanebben a könyvben Szent Ignác mai szemmel is meglepő érzékenységgel veszi figyelembe a lelkigyakorlatokat végző ember adottságait: „a lelkigyakorlatokat a szerint alkalmazzuk, hogy milyen az adottsága, életkora, képzettsége, vagy tehetsége annak, aki a lelkigyakorlatokat elvégezni akarja”. E szemlélet, illetve a Lelkigyakorlatos könyv legmodernebb interpretációi alapján az iskolai lelkigyakorlatok révén diákjainkat nem pusztán közösségi élményben szeretnénk részesíteni, hanem a korosztályuknak megfelelően, apró lépésekkel a Jó Isten felé segíteni. (Felnőttek számára a szentignáci lelkigyakorlatokról bővebben: itt.)

  • Találatok: 106